[xep-support] URL address hyphenation

From: Pilecki Konstanty <KPilecki@wolterskluwer.pl>
Date: Wed Feb 25 2015 - 02:17:13 PST

Hello,

I have a trouble with an URL addresses’ hyphenation. To allow hyphenation only at chosen places (after slash, colon, dot etc.) I put there a hair space character (&#x200A;) and insert the URL into an < inline hyphenate=”false”>…</ inline> element. It works quite well but, unfortunately, an align=”justify” paragraph’s option often causes unwanted space increase at hair space places. To avoid this I tried to limit a maximum word spacing. It reduces the spaces but also disarranges right edge alignment (see an attachment). The mentioned inline element containing the URL looks like this:

<inline hyphenate="false" word-spacing.maximum="-2.3pt" >http: // pl. wiktionary. org/ wiki/ indywidualny</inline>

XEP 4.19 software is used.

Could anybody help me, please?

Kind regards,

Konstanty Pilecki


________________________________

Niniejszy e-mail może zawierać informacje poufne, a nadto może stanowić przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę przedsiębiorstwa Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000441434, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, kapitał zakładowy 15.000.524 PLN (wpłacony w całości). Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego e-maila, uprasza się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o jego otrzymaniu oraz o jego usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub ujawnianie, niniejszego e-maila jest zakazane.

_______________________________________________
(*) To unsubscribe, please visit http://lists.renderx.com/mailman/options/xep-support
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://w
ww.renderx.com/terms-of-service.html

bad-alignment.jpg
Received on Wed Feb 25 02:32:50 2015

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Feb 25 2015 - 02:32:56 PST