[xep-support] Re: Inline container

From: Daniel Boughton <daniel.r.boughton@rrd.com>
Date: Thu Oct 30 2014 - 04:35:05 PST

Here is one possible solution:

<block-container keep-together.within-page="always">
<block text-align-last="justify">
<inline>Lorem ipsum </inline>
<leader leader-pattern="dots" leader-length="37mm"/>
<inline> lorem ipsum.</inline>
</block>
<block font-size="70%" font-style="italic" padding-top="-0.7em"
text-align="center" width="37mm">imię i nazwisko</block>
</block-container>

2014-10-30 7:02 GMT-05:00 Pilecki Konstanty <KPilecki@wolterskluwer.pl>:

> Hello,
>
>
>
> When I processed, with XEP RenderX, the following FO code snipped (xmlns="
> http://www.w3.org/1999/XSL/Format" ) I obtained a result like in the
> obtained.jpg attached picture. Wanted result is attached as the wanted.jpg
> picture. What I am doing wrong, please?
>
>
>
> <block>
>
> <inline>Lorem ipsum </inline>
>
> <inline-container keep-together.within-page="always">
>
> <block>
>
> <leader
> leader-pattern="dots" leader-length="37mm"/>
>
> </block>
>
> <block font-size="70%" font-style="italic"
> padding-top="-0.7em" text-align="center" width="37mm">imię i
> nazwisko</block>
>
> </inline-container>
>
> <inline> lorem ipsum.</inline>
>
> </block>
>
>
>
> Regards,
>
>
>
> Konstanty
>
> ------------------------------
> Niniejszy e-mail może zawierać informacje poufne, a nadto może stanowić
> przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę przedsiębiorstwa
> Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Sąd Rejonowy dla
> m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000441434, NIP
> 583-001-89-31, REGON 190610277, kapitał zakładowy 5.162.518 PLN (wpłacony w
> całości). Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego e-maila, uprasza
> się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o jego otrzymaniu oraz o jego
> usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub
> ujawnianie, niniejszego e-maila jest zakazane.
>
>
> _______________________________________________
> (*) To unsubscribe, please visit
> http://lists.renderx.com/mailman/options/xep-support
> (*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
> http://w
> ww.renderx.com/terms-of-service.html
>

-- 
__________________________________________________________________________________
*Daniel Boughton | Technical Analyst | RR Donnelley*
655 Brighton Beach Rd | Menasha, WI 54952
*Office*: 920.751.7603 | *Cell*: 920.450.3581 | *Fax*: 920.751.7686
daniel.r.boughton@rrd.com
<http://inside.rrd.net/insiderrd/pages/google/rrd_google_signature.aspx>
http://www.rrdonnelley.com
!DSPAM:87,5452308f10102143432342!

_______________________________________________
(*) To unsubscribe, please visit http://lists.renderx.com/mailman/options/xep-support
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://w
ww.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Thu Oct 30 04:34:39 2014

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Oct 30 2014 - 04:34:40 PST