[xep-support] Inline container

From: Pilecki Konstanty <KPilecki@wolterskluwer.pl>
Date: Thu Oct 30 2014 - 04:02:24 PST

Hello,

When I processed, with XEP RenderX, the following FO code snipped (xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" ) I obtained a result like in the obtained.jpg attached picture. Wanted result is attached as the wanted.jpg picture. What I am doing wrong, please?

<block>
                <inline>Lorem ipsum </inline>
                <inline-container keep-together.within-page="always">
                               <block>
                                               <leader leader-pattern="dots" leader-length="37mm"/>
                               </block>
                               <block font-size="70%" font-style="italic" padding-top="-0.7em" text-align="center" width="37mm">imię i nazwisko</block>
                </inline-container>
                <inline> lorem ipsum.</inline>
</block>

Regards,

Konstanty

________________________________
Niniejszy e-mail może zawierać informacje poufne, a nadto może stanowić przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę przedsiębiorstwa Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000441434, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, kapitał zakładowy 5.162.518 PLN (wpłacony w całości). Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego e-maila, uprasza się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o jego otrzymaniu oraz o jego usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub ujawnianie, niniejszego e-maila jest zakazane.

!DSPAM:87,54522bc610106125116104!

_______________________________________________
(*) To unsubscribe, please visit http://lists.renderx.com/mailman/options/xep-support
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://w
ww.renderx.com/terms-of-service.html

wanted.jpg
obtained.jpg
Received on Thu Oct 30 04:14:16 2014

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Oct 30 2014 - 04:14:23 PST