[xep-support] Re: Missing running head

From: Kirch Fritz <Friedrich.Kirch@it2media.de>
Date: Mon Aug 25 2014 - 04:10:22 PDT

Hi Konstanty,

if you remove @keep-with-previous.within-page="always" from line 227 the running header is visible!

227: <block keep-with-next.within-page="always">
228: <marker marker-class-name="pagina-zywa-lewa">Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy...</marker>
229: </block>

Kind Regards
Fritz Kirch

Von: Xep-support [mailto:xep-support-bounces@renderx.com] Im Auftrag von Pilecki Konstanty
Gesendet: Montag, 25. August 2014 12:28
An: xep-support@renderx.com
Betreff: [xep-support] FW: Missing running head

Sorry,
I've attached a PDF file without the remarks. Now I'm sending a proper PDF file. I do apologize for the mistake.
K.

From: Pilecki Konstanty
Sent: Monday, August 25, 2014 12:19 PM
To: xep-support@renderx.com<mailto:xep-support@renderx.com>
Subject: Missing running head

Hello,

Could anybody explain me, why RenderX doesn't generate a running head in the attached sample? Have a look at remarks on the attached PDF file, please. Thanks in advance.

Kind regards,
Konstanty

________________________________
Niniejszy e-mail może zawierać informacje poufne, a nadto może stanowić przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę przedsiębiorstwa Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000441434, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, kapitał zakładowy 5.162..518 PLN (wpłacony w całości). Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego e-maila, uprasza się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o jego otrzymaniu oraz o jego usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub ujawnianie, niniejszego e-maila jest zakazane.

**********************************************************************
Diese E-Mail wurde auf Viren ueberprueft.
mailsweeper@it2media.de<mailto:mailsweeper@it2media.de>
**********************************************************************

**********************************************************************
Diese E-Mail wurde auf Viren ueberprueft.
mailsweeper@it2media.de
**********************************************************************

!DSPAM:87,53fb19b010101818931840!

_______________________________________________
(*) To unsubscribe, please visit http://lists.renderx.com/mailman/options/xep-support
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://w
ww.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Mon Aug 25 11:24:20 2014

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Aug 25 2014 - 11:24:20 PDT