RE: [xep-support] Masterpage for chapter start

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Thu Feb 10 2005 - 23:46:48 PST

Hello Chris,

My xsl:fo stylesheet starts with:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
xmlns:rx="http://www.renderx.com/XSL/Extensions">

        <xsl:strip-space elements="*" />

        <xsl:template match="/">
                <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

                        <fo:layout-master-set>
                                <fo:simple-page-master
master-name="chapterstart" ...> etc.
                                </fo:simple-page-master>
                                <fo:simple-page-master master-name="left"
...>
                                </fo:simple-page-master>
                                <fo:simple-page-master master-name="right"
...> etc.
                                </fo:simple-page-master>

                                <fo:page-sequence-master
master-name="chapters">
        
<fo:repeatable-page-master-alternatives>
        
<fo:conditional-page-master-reference master-reference="chapterstart"
page-position="first"/>
        
<fo:conditional-page-master-reference master-reference="left"
odd-or-even="even"/>
        
<fo:conditional-page-master-reference master-reference="right"
odd-or-even="odd"/>
        
</fo:repeatable-page-master-alternatives>
                                </fo:page-sequence-master>

                        </fo:layout-master-set>

                </fo:root>
        </xsl:template>

        <xsl:template match="document/chapter">
                <fo:page-sequence master-reference="chapters"
initial-page-number="auto" format="1" force-page-count="end-on-even"> etc.
        </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

The above stylesheet produces an error when using XEP: there has to be a
<fo:page-sequence> within <fo:root>.
When I place <fo:page-sequence> within <fo:root>, I cannot use
<fo:page-sequence> within <xsl:template match="document/chapter">.

Help, what am I doing wrong?

Kind regards
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-xep-support@renderx.com [mailto:owner-xep-support@renderx.com]
Namens Chris Cosentino
Verzonden: donderdag 10 februari 2005 17:15
Aan: Henk Rutten
Onderwerp: Re: [xep-support] Masterpage for chapter start

Hello Henk,

I do the same thing, here is how I do it:.

First, you need to set up an additional page sequence, for instance:

                <!-- Page Sequences -->
                <!-- Chapter with special first page -->
                <fo:page-sequence-master master-name="chapters">
                    <fo:repeatable-page-master-alternatives>
                        <fo:conditional-page-master-reference
page-position="first" master-reference="chapterfirst"/>
                        <fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd" master-reference="oddLayout"/>
                        <fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even" master-reference="evenLayout"/>
                    </fo:repeatable-page-master-alternatives>
                </fo:page-sequence-master>
                
                <!-- Standard left/right -->
                <fo:page-sequence-master master-name="oddEven">
                    <fo:repeatable-page-master-alternatives>
                        <fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd" master-reference="oddLayout"/>
                        <fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even" master-reference="evenLayout"/>
                    </fo:repeatable-page-master-alternatives>
                </fo:page-sequence-master>

Then, for the template that matches your chapters, you call something like
the following:

 <xsl:template match="document/chapter">
    <fo:page-sequence master-reference="chapters" initial-page-number="auto"
format="1" force-page-count="end-on-even">
    <!-- next is static content, then the text flow -->

Hope that helps...

-Chris

Thursday, February 10, 2005, 10:11:21 AM, hrutten@grafidata.nl wrote:
HR> Hello,
HR>  
HR> We have an xml document, which contains several chapters.
HR> Each chapter has to start on a new page and has a different lay-out 
HR> than the custom left/right pages. We have created a masterpage for
HR> these chapter start pages, but how can these masterpages be applied
HR> to the chapter openings?

HR>  
HR> kind regards,
HR>  
HR> Henk Rutten
HR> GrafiData Deventer
HR> ------------------------------------------------
HR> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of
HR> organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie
HR> bevatten die persoonlijk en vertrouwelijk is. Tevens kan het
HR> informatie bevatten die niet publiekstoegankelijk van aard is.
HR> GrafiData Media & Informatie Technologie aanvaardt geen
HR> aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en eventuele
HR> bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
HR> de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie
HR> is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking
HR> of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken
HR> wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
HR> informeren. Dank voor uw medewerking.

HR>  

  
-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address you are
subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
http://www.renderx.com/tos.html

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Fri Feb 11 00:55:41 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Feb 11 2005 - 00:55:44 PST